DOPORUČUJEME
 • HOREKA Doblo
SLEVY

 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují vztahy mezi Prodávajícím a Kupujícím v rámci smluvních vztahů uzavřených mezi společností PiCaSo manufactury s.r.o., IČO: 293 803 16, DIČ: CZ29380316, se sídlem Škrobárenská 483/6, 617 00 Brno, zapsaná u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 77146, prostřednictvím webových stránek www.horeka-shop.cz (dále jen „Prodávající“) a jejími zákazníky (dále jen „Kupující“). Kupující je povinen seznámit se s Všeobecnými obchodními podmínkami ještě před objednáním zboží.

1. Definice pojmů

Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto obchodních podmínkách následující význam:

 

1.1. „Prodávající“ je společnost PiCaSo manufactury s.r.o., IČO:  293 803 16, DIČ: CZ29380316, se sídlem Škrobárenská 483/6, 617 00 Brno, zapsaná u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 77146, bankovní účet společnosti je vedený u Československé obchodní banky, a. s., Milady Horákové 6, 601 79 Brno, číslo bankovního účtu: 256187956/0300, IBAN : CZ86 03000 0000 0002 5618 7956, SWIFT: CEKOCZPP, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Jedná se o podnikatele, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává Kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

1.2. „Kupující“ je fyzická nebo právnická osoba, která s Prodávajícím uzavřela Kupní smlouvu nebo má o sjednání takové Kupní smlouvy zájem, což projeví odesláním závazné objednávky Prodávajícímu.

1.3. „Spotřebitel“ je Kupující, který nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání, přičemž takové smluvní vztahy se řídí dle ustanovení § 1810 a násl. Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

1.4. „Spotřebitelská smlouva“ znamená smlouvu kupní, o dílo, případně jiné smlouvy dle Občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně Spotřebitel a na druhé straně Prodávající.

1.5. „Kupní smlouva“ znamená Kupní smlouvu uzavřenou ve smyslu ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů, mezi Prodávajícím a Kupujícím, kde objednávka Kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná Kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu Prodávajícího Kupujícímu s tímto návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany Prodávajícího). Od tohoto momentu mezi Kupujícím a Prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny Kupní smlouvou a VOP, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.

1.6. „VOP“ znamená tyto Všeobecné obchodní podmínky ve znění jejich případných změn a dodatků.

1.7. „Občanský zákoník“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, případně právní předpis, kterým bude tento zákon, resp. jeho příslušná ustanovení, nahrazen.

1.8. „Webový portál“ znamená internetové stránky Prodávajícího dostupné na webové adrese www.horeka-shop.cz.

 

2. Úvodní ustanovení

2.1. Veškeré smluvní vztahy se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a dále zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 

3. Objednávka

3.1. Objednávky podané prostřednictvím formuláře na Webovém portálu Prodávajícího, kde jsou vyplněny veškeré povinné údaje, jsou závazné. Podáním objednávky Kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP a že s nimi souhlasí.

3.2. Kupující prohlašuje, že uvedl správné kontaktní údaje, a to zejména úplnou poštovní adresu, na kterou má být zboží odesláno, emailové i telefonické spojení.

3.4. Objednávka je přijímána automaticky, potvrzením přijetí objednávky Kupujícímu je automatický informační e-mail.

3.5. Závazné potvrzení objednávky je Kupujícímu zasíláno e-mailem, a to nejpozději druhého pracovního dne. Pokud Kupujícímu nepřijde potvrzovací email, je v jeho zájmu, aby o této skutečnosti neprodleně kontaktoval Prodávajícího.

3.6. Spotřebitel má právo zrušit objednávku zboží bez jakékoli sankce až do okamžiku odeslání zboží. Tuto skutečnost je Spotřebitel povinen Prodávajícímu oznámit prostřednictvím e-mailu, nebo telefonicky.

3.7. V případě, že se zboží již nevyrábí nebo nedodává, nebo se výrazně změnila výše ceny, má Prodávající právo stornovat objednávku. Prodávající v takovém případě neprodleně kontaktuje Kupujícího a o vzniklé situaci ho informuje (např. telefonicky nebo emailem). Pokud již byla část nebo celá objednávka uhrazena, bude částka vrácena zpět způsobem, na kterém se obě strany dohodnou.

3.8. Prodávající má právo objednávku stornovat i v případě, že Kupující vyplní chybné nebo neúplné kontaktní údaje.

  

4. Uzavření kupní smlouvy

4.1. Kupní smlouva je uzavřena závazným potvrzením objednávky Prodávajícím.

4.2. Místem dodání zboží je adresa dodání, uvedená Kupujícím v objednávkovém formuláři. 4.3. Kupující je povinen si objednané zboží odebrat a zaplatit celkovou cenu za zboží.

4.4. Pokud zboží bude Prodávajícím odesláno a nebude převzato Kupujícím na stanoveném místě, pak má Prodávající právo požadovat po Kupujícím uhrazení nákladů vzniklých v souvislosti s dopravou zboží.

4.5. Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího okamžikem jeho převzetí za podmínky zaplacení kupní ceny a ceny za přepravu zboží.

4.6. Charakteristika zboží uvedeného na Webových stránkách, jeho popis, funkce, technické údaje a ostatní zde uvedené údaje a informace vycházejí z údajů výrobců a dodavatelů zboží. Všechny informace jsou uváděny dle aktuálních dostupných údajů od výrobců, dodavatelů či jiných smluvních partnerů a jsou průběžně kontrolovány Prodávajícím. Prodávající si v této souvislosti vyhrazuje právo dodatečné změny, pokud se informace ukáže jako nepřesná. Nepřesnost uvedených informací má Prodávající povinnost neprodleně odstranit jakmile se o nich dozví.

4.7. Vyplněním závazné objednávky Kupující souhlasí s archivováním jeho osobních dat a údajů o jeho nákupech.

 

5. Náklady spojené s dopravou

5.1 Osobní odběr

5.1.1. Zakoupené zboží je možné si vyzvednout osobně přímo na skladě po předchozí dohodě, kdy Prodávající Kupujícího za tímto účelem telefonicky kontaktuje. Bez předchozí telefonické dohody není možné osobní odběr uskutečnit.

5.1.2. Osobní převzetí zboží je možné každý pracovní den po telefonické dohodě dle čl. 5.1.2 těchto VOP.

5.1.3 Výdejním skladem, kde je osobní odběr zboží umožněn se nachází na adrese  Ložnice21, Škrobárenská 483/6, Brno 617 00 v areálu Ponávka.

5.1.4. Možnosti platby za zboží při osobním odběru:

 •  v hotovosti na skladě.
 •  bankovním převodem na základě vystavené zálohové faktury, kdy Kupujícímu je možné zboží vydat až po připsání úhrady na bankovní účet Prodávajícího.


5.2  TOP TRANS smluvní přepravce

5.2.1. V případě, že Kupující v objednávce zvolí jako způsob dopravy „TOPTRANS“, je cena dopravy zakoupeného zboží stanovena na základě následujícího sazebníku:

 

Ceník dopravy zboží po celé ČR, ceny vč. DPH:

 • při objednávce do 4.000,- uhrazené předem bankovním převodem na účet Prodávajícího je doprava zpoplatněna částkou 240 Kč,
 • při objednávce do 4.000,- Kč uhrazené na dobírku v hotovosti při předání zboží je doprava zpoplatněna částkou 290 Kč,
 • při objednávce nad 4.000,- Kč je doprava i dobírka bezplatná.

 

5.2.2. Možnosti platby při doručování spediční službou TOP TRANS:

 • dobírkou – v hotovosti, kdy Kupující uhradí kupní cenu včetně ceny za dopravu v hotovosti při doručení zásilky kurýrovi TOP TRANS,
 • bankovním převodem na základě vystavené zálohové faktury, kdy Kupující uhradí kupní cenu včetně ceny za dopravu předem na bankovní účet Prodávajícího 

 

5.2.3. Doručení zásilky prostřednictvím spediční společnosti TOPTRANS je zpravidla do 24 hodin po obdržení e-mailu o expedici.

5.2.4. Zboží je doručováno vždy mezi 8:00-18:00 hodinou v pracovní dny pondělí až pátek. 

5.2.5. Po zařazení zásilky na rozvoz je Kupujícímu na mobilní telefon odeslána SMS zpráva, která obsahuje telefonní číslo na rozvozového řidiče, případně částku dobírky. 

5.2.6. Rozvozový řidič systému v rozmezí 1-2 hodin před plánovaným doručením zásilky zkontaktuje telefonicky Kupujícího, upřesní mu svoji aktuální polohu a sdělí předpokládaný čas příjezdu.

5.2.7. Zásilku doručovanou prostřednictvím spediční společnosti TOPTRANS může Kupující sledovat na webových stránkách http://www.toptrans.cz/portal/page/portal/toptrans_www_cz/cis_pl_2015.

5.2.8. V kupní ceně zboží ani v ceně dopravy není sjednáno a zajištěno stěhování ani případná montáž zboží, přičemž spediční společnost TOPTRANS může pomoci se složením zboží (matrace) za první uzamykatelné dveře Kupujícího. 

5.2.9. Kupující si může v objednávce přiobjednat vynášku do bytu, a to s asistencí jednoho řidiče a s asistencí Kupujícího za 363 Kč nebo se dvěma řidiči za 726 Kč.

5.2.10. Kupující je povinen zboží od přepravce TOPTRANS řádně převzít. Při přebírání objednaného zboží je Kupující povinen zjistit, zda objednané zboží není mechanicky poškozeno a zda odpovídá provedené objednávce Kupujícího, potvrzené Prodávajícím. 5.5.11. Podpisem přepravci Kupující stvrzuje, že si zásilku převzal v pořádku a nepoškozenou. Pokud Kupující zjistí vadu, je v jeho zájmu, aby zboží nepřebíral a na místě s řidičem TOPTRANS zapsal potřebné informace do přepravního listu a o této skutečnosti sepsal reklamační protokol. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

5.3 Bezplatné dodání zboží na území města Brna

5.3.1. Prodávající na území města Brna poskytuje Kupujícím bezplatné dodání zboží, pokud Kupující v objednávce jako místo dodání uvede město Brno. Prodávající Kupujícího po uzavření Kupní smlouvy telefonicky kontaktuje za účelem dohodnutí termínu převzetí zboží.

5.3.2. Možnosti platby při doručování zboží dle čl. 5.3. těchto VOP smluvním dopravcem Prodávajícího:

a) v hotovosti při předání zboží smluvnímu dopravci Prodávajícího,

b) bankovním převodem na základě vystavené zálohové faktury, kdy Kupujícímu je možné zboží dodat až po připsání úhrady na bankovní účet.

 

6. Cena, platnost nabídky a platební podmínky

6.1. Cena zboží je vždy uvedena včetně DPH, které je platné v okamžiku odeslání objednávky zboží. Pakliže se DPH do uzavření Kupní smlouvy popř. do odeslání zboží změní, je Kupující s přihlédnutím k druhu platby zvolené Kupujícím povinen uhradit nedoplatek kupní ceny popř. Prodávající neprodleně zašle Kupujícímu e-mailem zprávu s výzvou o sdělení, kam je možné uhradit Kupujícímu přeplatek kupní ceny.

6.2. Součástí každé dodávky zboží je řádný daňový doklad. Před odesláním objednávky bude vypočtena celková cena za zboží včetně souvisejících poplatků a Kupující bude vyzván k jejich odsouhlasení. Konkrétní způsob platby si zvolí Kupující dle možností uvedených při objednávce v sekci „Košík“.

6.3. Každá objednávka je závazná dle čl. 3.1. těchto VOP.

6.4. V případě, že si Kupující zvolil jako způsob doručení dobírku a zásilku z jakéhokoli důvodu nepřevezme, bude toto jednání považováno za porušení těchto VOP a Kupní smlouvy, přičemž Prodávající má nárok na náhradu nákladů za dopravu zboží (tam i zpět).

6.5. Jsou-li ceny uvedené u jednotlivých druhů zboží na Webovém portálu Prodejce označeny jako „akční“, pak jsou tyto ceny platné do vyprodání zásob nebo do další aktualizace nabídky zboží.

6.6. Při zvolení platby bankovním převodem předem na bankovní účet Prodávajícího, zašle Prodávající po obdržení objednávky Kupujícímu náhled zálohové faktury s číslem účtu a variabilním symbolem. Zboží zaplatí Kupující předem na bankovní účet Prodávajícího. Po obdržení úhrady celkové kupní ceny odešle Prodávající zboží s tím, že sdělí Kupujícímu předpokládaný termín, kdy bude Kupujícímu zásilka doručena.

6.7. Kupující je povinen uvést variabilní symbol ve správném znění, jedině tak může Prodávající zaručit bezproblémové vyřízení objednávky s včasným odesláním zboží.

 

7. Dodací lhůta

7.1. Dodací lhůta začíná běžet ode dne obdržení závazné objednávky za podmínky obdržení všech příslušných informací, které jsou nutné pro včasné vyřízení objednávky. Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností dodavatele Prodávajícího dodáno v co nejkratší době smluvními přepravci dle čl. 5 těchto VOP.

7.2. V případě, kdy Kupující v objednávce zvolí platbu bankovním převodem předem na bankovní účet Prodávajícího, začíná dodací lhůta běžet až po připsání částky za zboží na účet Prodávajícího.

7.3. Průměrná doba dodání zboží je:

 • klasické rozměry přikrývek, polštářů, podložek, povlečení: obvykle 3 až 5 pracovních dnů maximálně však 14 pracovních dnů,
 • matrace, a atypické rozměry polštářů, přikrývek, podložek, povlečení: 2 až 6 týdnů.

7.4. V případě, že si dodávka zboží žádá delší čas dodání něž je uvedeno v čl. 7.3. těchto VOP, bude Kupující o termínu dodání objednaného zboží informován individuálně emailem nebo telefonicky. V případě, že zboží nebude dlouhodobě na skladě, má Prodávající právo odstoupit od Kupní smlouvy.

 

8. Rozpor s Kupní smlouvou

8.1. Jestliže objednané zboží při předání Kupujícímu není ve shodě s Kupní smlouvou (dále jen „Rozpor s Kupní smlouvou“), má Kupující právo, aby Prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího Kupní smlouvě, a to podle požadavku Kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může Kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny zboží nebo odstoupit od smlouvy. To neplatí, pokud Kupující před převzetím věci o Rozporu s Kupní smlouvou věděl nebo Rozpor s Kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s Kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

 

9. Odpovědnost za vady, záruka

9.1 Záruka na zboží začíná běžet dnem převzetí zboží Kupujícím, přičemž na zboží je poskytována záruční lhůta 24 měsíců. Prodejce odpovídá za všechny vady výrobku, které má zboží při převzetí Kupujícím nebo které se objeví v průběhu záruční doby. Záruční doba může být stanovena i v delším rozsahu, pokud je tak uvedeno u originálu popisu zboží a jestliže tak stanoví dodavatel či výrobce prohlášením na obalu tohoto zboží.

9.2. Prodávající neposkytuje záruku za jakost dle § 2113 a násl. Občanského zákoníku Kupujícímu, který není Spotřebitelem, není-li tak výslovně mezi takovým Kupujícím a Prodávajícím ujednáno.

9.3. Záruka se nevztahuje na rozměrové odchylky dodaných výrobků v rámci tolerance rozměrových odchylek +/- 1 cm, změna barvy, vady způsobené neodbornou či nesprávnou manipulací, nesprávným skladováním, nevhodným uložením nebo v důsledku živelných pohrom či nevhodným používáním zakoupeného zboží a vady, způsobené Kupujícím nebo třetí osobou. Záruka se dále nevztahuje na závady vzniklé používáním v podmínkách, které nejsou běžné u daného typu zboží.

9.4. Při nakládání se zbožím včetně jeho použití je Kupující povinen dodržovat všechna bezpečnostní a doporučující opatření vyplývající z přiložených návodů ke zboží.

9.5. S ohledem na hygienické podmínky zboží (matrací, polštářů atd.) je Kupující při řádném a dostatečném vyzkoušení zboží povinen ponechat na zboží průhledný obal. Pokud bude průhledná folie, která slouží jak hygienická ochrana zboží odstraněna, má se za to, že zboží bylo řádně užíváno, a proto při případném vrácení tohoto zboží (matrací, polštářů, přikrývek, podložek, povlečení apod.) bude vrácena kupní cena snížená o částku představující cenu za nový potah tohoto zboží, případně při výměně zboží bude Kupujícímu vyúčtována částka na nový potah tohoto zboží.

9.6. Má-li zboží vady, budou nároky Kupujícího z odpovědnosti za vady uspokojeny jedním z dále uvedených způsobů, a to v následujícím pořadí: dodáním chybějícího zboží, odstraněním ostatních vad zboží, dodáním náhradního zboží za zboží vadné, přiměřenou slevou z kupní ceny.

9.7. Je-li vadné plnění podstatným porušením Kupní smlouvy, bude postupováno dle ustanovení § 2106 a násl. Občanského zákoníku. Kupující v případě řádné a oprávněné reklamace nemůže požadovat dodání nového zboží, nemůže-li zboží vrátit v tom stavu, v jakém je obdržel.

9.8. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením Kupní smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

9.9. V případě vzniku škody na straně Kupujícího v souvislosti s odpovědností Prodávajícího za vady zakoupeného zboží, náhrady této případné škody, vzniklé Kupujícímu, včetně ušlého zisku, jsou omezené částkou, kterou Kupující skutečně uhradil za zboží podle uskutečněné objednávky.

9.10. Vznik odpovědnosti za vady na straně Prodávajícího je vyloučen, pokud nedostatky zboží byly způsobeny vyšší mocí nebo chybným jednáním Kupujícího či třetí osoby.

 

10. Reklamace

10.1. V případě, že Kupující objeví na zakoupeném zboží v průběhu záruční lhůty vadu, má právo podat reklamaci. Zboží lze reklamovat písemně poštou i osobně.

10.2. V případě, že zboží bylo dodáno v jiném množství či provedení, než určuje Kupní smlouva, nebo má-li zboží zjevné závady v jakosti, je reklamaci nutné uplatnit u Prodávajícího bez prodlení, nejpozději do pěti (5) dnů od převzetí zboží, případně má Kupující právo od Kupní smlouvy odstoupit v souladu s čl. 11.10 těchto VOP. Nedojde-li v této lhůtě k reklamaci, považuje se zboží za řádně dodané. Zároveň s písemnou reklamací je Kupující v takovém případě povinen předložit reklamované zboží.

10.3. Pokud je zboží dodáno dopravcem v porušeném obalu, nebo má-li Kupující při převzetí zboží podezření nebo pochybnosti o tom, že zboží vykazuje známky poškození, vyhotoví Kupující s dopravcem na místě písemný zápis o reklamaci zboží. Kupující má v takovém případě právo poškozenou zásilku nepřebrat. Podepsáním přepravního listu Kupující souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že zboží převzal bez viditelného poškození a vad.

10.4. K uplatnění reklamace je třeba připojit popis vady, případně fotodokumentaci, kopii kupního dokladu (nebo jiným způsobem prokázat uskutečnění koupě) a kontakt na Kupujícího. Reklamované zboží musí Kupující dopravit osobně nebo zaslat na místo uplatnění reklamace, kterým je sídlo Prodávajícího. Náklady spojené s dopravou vraceného zboží hradí kupující. Prodejce následně Kupujícímu zašle reklamační protokol potvrzující, kdy Kupující právo uplatnil, co je obsahem uplatněného práva ze záruky a jaký způsob vyřízení práva ze záruky Kupující požaduje. Reklamační protokol je zaslán Kupujícímu e-mailem, v případě osobního uplatnění je předán osobně ihned.

10.5. V případě uznání reklamace jako oprávněné vzniká Kupujícímu právo na proplacení nezbytných nákladů spojených s přepravou zboží. Zboží zaslané na dobírku nebude přijato.

10.6. Pokud Prodávající při vyřizování reklamace zjistí, že se jedná o poškození ze strany Kupujícího, pak náklady spojené s dopravou budou vymáhány po Kupujícím, který takovou reklamaci uplatnil.

10.7. Kupující je oprávněn, v případě vyřizování reklamací Prodávajícím v rozporu s těmito VOP nebo Občanským zákoníkem, obrátit se na Prodávajícího s návrhem na mimousoudní vyřízení věci.

10.8. V případě řádně podané reklamace se Prodávající zavazuje reklamaci vyřídit do 30 dnů od jejího doručení Prodávajícímu. V případě nevyřízení reklamace v této lhůtě má Kupující právo na výměnu věci za stejnou, nebo může od Kupní smlouvy odstoupit, výběr mezi výměnou věci a odstoupením od smlouvy náleží Kupujícímu, přičemž je povinen Prodávajícího informovat, kterou z možností si vybral.

10.9. Se zněním reklamačního protokolu se může Kupující kdykoli seznámit na webových stránkách prodejce - naleznete jej na této stránce na konci, kde je vložen ke stažení.

 

11. Odstoupení od Kupní smlouvy

11.1. Spotřebitel má právo odstoupit od Kupní smlouvy do 14 dnů od řádného převzetí zboží, nevztahuje se na Kupující, kteří nejsou Spotřebitelem. Právo na odstoupení od Kupní smlouvy ve 14-ti denní lhůtě nelze Spotřebitelem využít v případě provedení objednávky atypického a nestandardního zboží, tj. zboží upravené podle přání Spotřebitele na zakázku. 

11.2. Kupující, který není Spotřebitelem, má právo na odstoupení od Kupní smlouvy pouze ze zákonných důvodů.

11.3. Odstoupení od Kupní smlouvy musí být Spotřebitelem učiněno písemně s tím, že musí obsahovat jméno a příjmení Kupujícího, číslo objednávky, číslo faktury, datum nákupu a číslo účtu či adresu Kupujícího pro vrácení uhrazené Kupní ceny, případně její části.

11.4. Spotřebitel v případě, kdy odstoupí od Kupní smlouvy, je povinen zaslat nebo předat Prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů ode dne odeslání odstoupení od smlouvy, zboží, které od Prodávajícího převzal. Vrácené zboží nelze vracet na dobírku, přičemž v takovém případě bude zboží považováno za nevrácené.

11.5. Zboží lze vrátit prostřednictvím doporučené a řádně pojištěné zásilky s tím, že zboží bude nepoškozené, v původním obalu s původními štítky, nepoužívané, čisté a řádně zabalené tak, aby nemohlo dojít k jeho poškození během přepravy, včetně dokladu o zaplacení, kdy stačí i kopie takového dokladu. Prodejce neručí za případnou ztrátu či poškození zásilky při přepravě vráceného zboží.

11.6. Ustanovení těchto VOP o možnostech odstoupení od Kupní smlouvy nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží.

11.7. Prodávající v případě, kdy Spotřebitel odstoupí od Kupní smlouvy způsobem uvedeným v čl. 11 těchto VOP, vrátí Spotřebiteli bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů ode dne doručení odstoupení od smlouvy, kupní cenu, včetně nákladů na dodání zboží, stejným způsobem, jakým je od Spotřebitele přijal. Prodávající však není povinen vrátit kupní cenu zboží, včetně nákladů na dodání zboží, Spotřebiteli zpět dříve, než mu Spotřebitel předá vrácené zboží.

11.8. S ohledem na hygienické podmínky zboží  (matrace, podložky, chrániče, toppery atd.) je Spotřebitel povinen při řádném a dostatečném vyzkoušení zboží ponechat na zboží původní průhledný obal. Pokud bude průhledná folie (obal), která slouží jako hygienická ochrana zboží odstraněna, má se za to, že zboží bylo řádně užíváno,  proto nelze z tohoto důvodu zboží vrátit.

11.9. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy shora uvedeným způsobem, musí Prodávajícímu vydat vše, co na základě Kupní smlouvy získal. Pokud to již není dost dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží částečně rozbaleno, znečištěno, případně jakkoliv porušen obal, vrchní potah výrobku), má Prodávající právo vyčíslit škodu dle aktuálního ceníku. Prodávající Spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu. Na kupní cenu, která má být Spotřebiteli vrácena, může Prodávající započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží. Došlo-li ke snížení hodnoty zboží, může si Prodávající naúčtovat náklady tímto vzniklé.

11.10. Kupující má právo odstoupit od Kupní smlouvy, pokud mu bylo předáno či doručeno jiné zboží než určuje Kupní smlouva, nejpozději však do dvou (2) dnů od jeho faktického převzetí, a to vždy písemně či e-mailem.

11.11. Prodávající je oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy v případě, že si Kupující objednané zboží nepřevezme do 7 dnů od oznámeného termínu k předání nebo do 7 dnů od jeho případného uložení na pobočce dopravce nebo v případě, že Kupující jiným způsobem nepřevezme nebo odmítne objednané zboží převzít.

11.12. Prodávající má právo na odstoupení od Kupní smlouvy v případě, že mu zboží nebude dodáno jeho dodavatelem, o této skutečnosti bude Kupujícího bez odkladu písemně informovat.

11.13. Se zněním vzorového formuláře pro odstoupení od Kupní smlouvy se může Kupující kdykoli seznámit na webových stránkách prodejce - naleznete jej na konci této strábky, kde je přístupný ke stažení.

 

12. Ochrana osobních údajů

12. 1. S veškerými osobními údaji Kupujících je zacházeno v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Veškeré údaje získané od Kupujících slouží výhradně pro vnitřní potřebu Prodávajícího za účelem splnění Kupní smlouvy. Na bezpečnost těchto údajů je kladen maximální zřetel a jsou zabezpečena proti jejich zneužití.

12.2. Kupující má právo kdykoli požádat o vymazání z databáze Kupujících. Získané osobní údaje nejsou poskytovány třetím osobám vyjma nezbytných údajů dopravci pro zajištění bezproblémového doručení a to jméno, příjmení, adresu, telefon a e-mailové spojení. Prodávající se zavazuje, že osobní údaje Kupujících budou využity výhradně za účelem realizace objednaných služeb, slouží také pro provedení nezbytných účetních operací, vyhotovení daňového dokladu nebo identifikaci plateb učiněných bankovním převodem. Uzavřením Kupní smlouvy dává Kupující souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů.

13. Závěrečná ustanovení

13.1. Smluvní strana, která porušuje svou povinnost z Kupní smlouvy, nebo smluvní strana, která s přihlédnutím ke všem okolnostem musí vědět, že poruší svou povinnost z Kupní smlouvy, je povinna oznámit druhé smluvní straně povahu překážky, která jí brání nebo bude bránit v plnění povinnosti, a o jejích důsledcích. Zpráva musí být podána bez zbytečného odkladu poté, kdy se povinná strana o překážce dověděla nebo při náležité péči mohla dovědět.

13.2. Tyto VOP jsou pro Kupujícího účinné ve znění uvedeném na internetové stránce Prodávajícího v den odeslání objednávky Kupujícím, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto jinak.

13.3. Tyto VOP jsou platné od 1. 1. 2015. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto VOP s tím, že po jejich změně bude písemně informovat Kupujícího.
 

14. Elektronická evidence tržeb

14.1 Zákazníkovi z evidence tržeb neplynou žádné nové povinnosti.

Podle zákona o evidenci tržeb (112/2016 Sb. ze dne 16. března 2016) je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

14.2 Informační povinnost prodejce 

Prodávající má povinnosti informovat své zákazníky o tom, že zákazník nakupuje u prodávající, který má povinnost evidovat tržby a vystavit zákazníkovi účtenku.

14.3 Obsahem informačního oznámení je

 • text ve znění „Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.“, eviduje-li prodávající v daném pokladním místě tržby v běžném režimu,
 • text ve znění „Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Příjemce tržby eviduje tržby ve zjednodušeném režimu, tzn. je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně nejpozději do 5 dnů.“, eviduje-li prodávající v daném pokladním místě tržby ve zjednodušeném režimu.

Informační oznámení musí prodávající umístit v místě, kde se běžně uskutečňují evidované tržby, tedy na prodejně nebo na internetových stránkách tzv. e-shopů. Informace musí být dostatečně viditelné a čitelné.

14.4 Účtenka

Zákazníkovi, který zaplatí za zboží či služby hotově, kartou, poukázkami (např. stravenkami) nebo dalšími obdobnými způsoby, je prodávající povinen vystavit nejpozději při uskutečnění evidované tržby účtenku. Okamžikem uskutečnění evidované tržby se pro účely zákona o evidenci tržeb rozumí okamžik přijetí evidované tržby, nebo vydání příkazu k její realizaci (v případě karetních transakcí), jestliže tento okamžik nastal dříve.

Zákazník nemá povinnost převzít od prodávajícího účtenku. Je plně na rozhodnutí každého zákazníka, zda si účtenku převezme. Na rozdíl od Itálie nebo Chorvatska u nás nebude zákazník za nepřevzetí účtenky nijak pokutován.

Na druhou stranu zákazník v ceně výrobku nebo služby platí DPH a očekává, že obchodník peníze určené pro veřejný rozpočet státu řádně odvede. Tím, že účtenku zákazník převezme, napomáhá tomu, že se tak i stane. Prodávající nezasílá Finanční správě žádné informace o zákazníkovi ani o konkrétních položkách jeho nákupu, resp. Finanční správu zajímá pouze celková výše tržby, kterou prodávající přijme.

14.5 Předání účtenky

Zákon o evidenci tržeb neupravuje formát ani způsob předání účtenky zákazníkovi a tudíž prodávající může vystavit účtenku i elektronicky (bez tisku a předat jí zákazníkovi např. prostřednictvím e-mailu, MMS, přes bluetooh). Přesto však bude nejčastěji docházet k předávání tištěných účtenek. Elektronické vystavení účtenky se uplatní zejména v situacích, kdy nedochází k osobnímu kontaktu prodávajícího a zákazníka (např. při nákupu zboží a služeb po internetu placených platební kartou). Na této formě předání však musí být mezi zákazníkem a prodávajícím shoda.

14.6 Ověření účtenky u správce daně

Prodávající evidující tržby má povinnost zaslat Finanční správě údaje o každé přijaté evidované tržbě a to nejpozději při uskutečnění evidované tržby. Zákazník si bude moci zadáním vybraných údajů uvedených na účtence ověřit, zda prodávající opravdu řádně přijatou tržbu za jeho nákup v systému Finanční správy zaevidoval. V případě zaevidování tržby v běžném režimu si může tuto skutečnost zákazník ověřit bezprostředně po nákupu. V případě výpadku internetu by pak mohla být tržba zaevidovaná se zpožděním, resp. informace o zaevidování nebude na portálu k dispozici okamžitě, ale nejpozději do 48 hodin. V případě evidence tržeb ve zjednodušeném režimu si bude moci zákazník tuto skutečnost ověřit nejpozději do 5 dnů od uskutečnění tržby.

14.7 Údaje uváděné na účtence

Prodávající je na účtenku povinen uvádět:

 • fiskální identifikační kód (FIK),
 • své daňové identifikační číslo (DIČ),
 • označení provozovny, ve které je tržba uskutečněna,
 • označení pokladního zařízení, na kterém je tržba evidována,
 • pořadové číslo účtenky,
 • datum a čas přijetí tržby nebo vystavení účtenky, pokud je vystavena dříve,
 • celkovou částku tržby,
 • bezpečnostní kód poplatníka (BKP),
 • údaj, zda je tržba evidována v běžném nebo zjednodušeném režimu.

a v určitých případech také:

 • DIČ podnikatele, za kterého eviduje tržby jiný podnikatel - pokud tržby za podnikatele eviduje jiná osoba, bude na účtence nejen její DIČ, ale i DIČ zastoupeného podnikatele.
 • podpisový kód poplatníka (PKP) - pokud účtenka z objektivních důvodů neobsahuje FIK, např. při výpadku spojení nebo při evidování ve zjednodušeném režimu.


Zdroj: etrzby.cz

 

    Odstoupení od kupní smlouvy HOREKA - ke stažení

Dokument stáhnete kliknutím zde

 

  Reklamační protokol HOREKA - ke stažení

Před posláním reklamačního protokolu nás VŽDY kontaktujte dopředu telefonicky na tel: +420 727 874 817 nebo na email: objednavky@horeka-shop.cz, abychom se dohodli na postupu reklamace!

Dokument stáhnete kliknutím zde

 


horeka-shop.cz
Kontakt
horeka-shop.cz

Sklad:

 • Ložnice21
  Areál Ponávka
  CT BOX VI-B3
  Škrobárenská 483/6
  Brno 617 00
  Otevírací doba
  PO - PA: 8.00 - 16.00 hod.

Firemní údaje:

 • PiCaSo manufactury s.r.o.
  Škrobárenská 483/6
  Brno 617 00

Jednatelé společnosti:

 • Jaroslav Mikulášek

  Obchodní oddělení:
  tel: +420 727 874 817
  Pracovní doba infolinky:
  PO - PA: 8.30 - 16.00 hod.
  email: objednavky@horeka-shop.cz